Priložnosti za podjetnike

Prvi korak pri priložnostih, ki jih lahko vidijo podjetja na področju energetike, je energetska učinkovitost. Začetno točko mora vedno predstavljati analiza dejanske rabe energije, predvsem za ogrevanje. Tako je prvotno potrebno izkoristiti vse potencialne izgube pri prezračevanju, izolaciji in področjih, kjer je možna optimizacija rabe energije.

Biomasa

Na področju biomase lahko velik prihranek za podjetja predstavlja priključitev na daljinsko ogrevanje z lesno biomaso (nadalje DOLB). Prednosti priključitve na DOLB so udobna, enostavna in zanesljiva oskrba s toploto, manj potrebnega prostora za ogrevalni sistem v objektu, manj vzdrževanja, nižji stroški investicije v lastni ogrevalni sistem, manjša nevarnost požara v objektu in manjši strošek za projektirano in ne za predimenzionirano lastno kurilno napravo.

Po analizi Zelena delovna mesta[1], ki jo je pripravila Umanotera skupaj z Vlado RS, obstaja velik potencial predvsem v gozdno-lesni verigi. Glede na obvezen posek in veliko količino možnega obdelovanega lesa obstaja v lesno predelovalni industriji velika priložnost za podjetnike. To predstavlja velike možnosti posredno in neposredno tudi v izrabi ostankov in pripravi energentov iz lesne biomase (lesni sekanci, peleti, itd.) in posredno tudi v možnosti investicij v DOLB za občine in večje zaselke ter stavbna zemljišča.

Bioplin

Glavni neizkoriščen potencial za proizvodnjo bioplina je na malih živinorejskih in poljedelskih kmetijah in podjetjih. [2] Prehrambna podjetja lahko na svojem ozemlju postavijo bioplinsko napravo s koriščenjem odpadkov,  s katero lahko proizvajajo bioplin za zadostitev lastnih potreb  (kogeneracija – soproizvodnja električne in toplotne energije).  Pridobljeni plin se lahko uporablja tudi za vozni park podjetja (pogonsko gorivo v vozilih, ki so prirejena za to vrsto goriva), za proizvodnjo toplote in tehnološke pare ter za proizvodnjo različnih kemikalij.

Podjetje lahko svojo priložnost najde tudi na področju zbiranja in prevoza odpadkov ter na trgu bioplinskih naprav.

Sonce

Kar se tiče uporabe sončne energije kot vir energenta, je najbolj učinkovita uporaba sončne energije od začetka marca do konca oktobra, saj je takrat vpliv sonca v Sloveniji najbolj močen.

Z uporabo sprejemnikov lahko podjetje prihrani pri ogrevanju sanitarne vode ali lahko skladiščeno toploto izkoristi za ogrevanje.

Možni so tudi prihranki oz. dobiček s postavitvijo sončne elektrarne. V kolikor je postavitev smotrna, se namestijo solarni paneli (moduli), s katerimi proizvajate lastno zeleno energijo, s katero zmanjšate porabo elektrike iz omrežja in posledično prihranite pri stroških elektrike podjetja. Večji dobiček kot lastna raba pa predstavlja postavitev sončne elektrarne za oddajanje proizvedene električne energije v električno omrežje, za kar država zagotavlja dva načina odkupa – zagotovljen zakup ali obratovalna podpora (glej 372. člen novega Energetskega zakona[3]). Postavitev sončne elektrarne (fotonapetostni moduli) za pretvorbo v električno energijo zahteva večji finančni vložek podjetja, ki pa se v roku 10 – 15 let povrne.

Sončne elektrarna je lahko rentabilna tudi za proizvodne objekte, predvsem zaradi zniževanja vršne rabe električne energije, tudi v primeru ko ni prejete/uporabljene subvencije.

Priložnosti na področju sončne energije so tudi v oddaji strehe ali zemljišča za potrebe postavitve sončne elektrarne ter v fotovoltaični industriji.

Veter

Pri vetrni energiji so možni prihranki s postavitvijo male vetrne elektrarne (do 50 kW), ki naj bo komplementarna sončni elektrarni (sistem sonce – veter). V kolikor je postavitev smotrna, se namestijo male vetrne turbine s katerimi proizvajate lastno zeleno energijo, s katero ali zmanjšate porabo elektrike iz omrežja (npr z lastnim ogrevanjem vode) ali pa jo popolnoma odpravite (energetska samozadostnost podjetja) in posledično prihranite pri stroških elektrike podjetja. Proizvedeno energijo oz. njen presežek je možno oddati tudi v električno omrežje (država tu zagotavlja dva načina podpore- zagotovljen zakup ali pa obratovalna podpora / glej 372. Novega Energetskega zakona[4]).

Potencial je tudi v proizvodnji delov za vetrne elektrarne in proizvodnji celih turbin. Obstaja namreč več podjetji, ki delujejo kot dobavitelji za proizvajalce vetrnih elektrarn (npr. podjetje Kovit za Enercon).

Za prihodnja leta je napovedan povečan obseg subvencij in podpore za vetrne elektrarne, zato so tu priložnosti precejšnje, še posebej v industriji.

Voda

Podjetje se lahko odloči za pridobitev koncesije za proizvodnjo električne energije v mali HE ter njeno postavitev, saj je pri malih HE možnega potenciala še za 180 MW (z ocenjeno letno proizvodnjo 500 GWh). Z malo HE lahko proizvajate lastno zeleno energijo, s katero zagotovite energetsko samozadostnost podjetja in posledično prihranite pri stroških elektrike podjetja. Proizvedeno energijo oz. njen presežek je smiselno oddati tudi v električno omrežje (država tu zagotavlja dva načina podpore- zagotovljen zakup ali pa obratovalna podpora / glej 372. Novega Energetskega zakona[5]).

Posebne priložnosti za podjetja so tudi na področju proizvodnje delov za izgradnjo male  HE.

Geotermalna energija

Ker je tehnologija, kot tudi industrija in izraba geotermalne energije in geotermalnih toplotnih črpalk še v fazi razvoja, je priložnosti še mnogo.

Ker je glede na stanje svetovne trge in rabe geotermalne energije (geotermalne toplotne črpalke predstavljajo 50% skupne izrabljene energije, pri nas samo 25%) še vedno velik potencial za rabo toplotnih črpalk, predstavlja raba toplotnih črpalk, kot tudi znanja za črpanje geotermalne energije (gradbena podjetja, itd.), velik potencial.

Podjetniki lahko s postavitvijo geotermalnih toplotnih črpalk uporabijo geotermalno energijo za kombinirane sisteme za ogrevanje in hlajenje objektov, kot tudi za postavitev in investiranje v daljinska ogrevanja z geotermalno toploto (obstajajo tudi že pri nas, na severovzhodu Slovenije).

google_plustwitterfacebook

[1] http://www.zelenadelovnamesta.si/upload/Zelena_delovna_mesta_analiza.pdf

[2] http://www.energap.si/uploads/bioplin_marko_glava.pdf

[3] https://zakonodaja.com/zakon/ez-1/372-clen-podpora-za-elektricno-energijo-iz-obnovljivih-virov-in-soproizvodnje-z-visokim-izkoristkom

[4] https://zakonodaja.com/zakon/ez-1/372-clen-podpora-za-elektricno-energijo-iz-obnovljivih-virov-in-soproizvodnje-z-visokim-izkoristkom

[5] https://zakonodaja.com/zakon/ez-1/372-clen-podpora-za-elektricno-energijo-iz-obnovljivih-virov-in-soproizvodnje-z-visokim-izkoristkom