Najpomembnejši predpisi v Sloveniji

Najpomembnejše uredbe v Sloveniji, ki so skupne vsem področjem obnovljivih virov energije, so sledeče:

 • Uredba o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije (Ur. l. RS, št. 25/2002; http://www.uradni-list.si/1/content?id=35603&part=&highlight=%E2%80%A2%09Uredba+o+pravilih+za+dolo%C4%8Ditev+cen+in+za+odkup+elektri%C4%8Dne+energije+od+kvalificiranih+proizvajalcev+elektri%C4%8Dne+energije). S to uredbo se določajo pravila in izhodišča za pogodbene odnose med kvalificiranimi proizvajalci električne energije in upravljavci omrežij, na katere so kvalificirane elektrarne priključene ter pravila za določanje cen in premij za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije.
 • Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Ur. l. RS, št. 117/2002 (21/2003 – popr.; http://www.uradni-list.si/1/content?id=112142 ). Uredba določa postopke za pridobitev mnenj o vplivu na prenosno omrežje za potrebe pridobitve energetskega dovoljenja, pogoje in merila za izdajo soglasja za priključitev na omrežje in pogoje za priključitev uporabnikov.
 • Uredba o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije (Ur. l. RS, št. 29/2001, 99/2001; http://www.uradni-list.si/1/content?id=30838 ). Uredba določa vrste kvalificiranih proizvajalcev glede na vir energije, pogoje in postopek za pridobitev statusa.
 • Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, (Ur. l. RS, št. 37/209; http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20091780). Urejata se višina in trajanje potrebne pomoči glede na velikost in tehnologijo proizvodne naprave OVE. Pri tem se upoštevajo vse morebitne že pridobljene koristi v življenjskem ciklusu naložbe in druge koristi. Pri določanju podpore za posamezno napravo OVE se upoštevajo trajnostna merila z vidika biomase pri proizvodnji električne energije.

Biomasa

Sledeče uredbe so med pomembnejšimi za možnost proizvodnje električne energije in za uporabo energije iz lesne biomase:

 • Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 37/209; http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20091779). Uredba določa katere vrste energetskih tehnologij in proizvodnih naprav STPE lahko prejemajo podporo, podrobnejšo opredelitev podpor in pogoje za pridobitev podpore.
 • Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 73/1994, 68/1996, 109/2001, 41/2004-ZVO-1; http://www.uradni-list.si/1/content?id=113535 ). Ta uredba za nepremične vire onesnaževanja določa mejne vrednosti emisije snovi v zrak, vrednotenje emisij, stopnje zmanjševanja in druge ukrepe v zvezi z izpuščanjem snovi v zrak.
 • Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 73/2005; http://www.uradni-list.si/1/content?id=112382 ). Ta uredba določa v skladu z Direktivo 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih naprav (UL L št. 309 z dne 27. 11. 2001) ter posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi v zrak za velike kurilne naprave.

Bioplin

Sledeče uredbe so med pomembnejšimi za možnost proizvodnje električne energije in za uporabo energije iz proizvedenega bioplina:

 • Uredba o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov ( Uradni list RS, št. 5/2013 ; http://www.uradni-list.si/1/content?id=95719). Uredba določa mejne vrednosti vnosa dušika iz kmetijskih virov v tla ali na tla in ukrepe za zmanjšanje in preprečevanje onesnaževanja voda, ki ga povzročajo nitrati iz kmetijskih virov.
 • Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/2008, http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200834&stevilka=1358 ). Uredba določa obvezno ravnanje z odpadki, pogoje za izvajanje zbiranja, prevažanja, posredovanja, trgovanja, predelave in odstranjevanja odpadkov in klasifikacijski seznam odpadkov.
 • Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov (Uradni list RS, št. 62/2008, http://www.uradni-list.si/1/content?id=8717 ). Ta uredba določa obvezna ravnanja pri obdelavi biološko razgradljivih odpadkov in pogoje za uporabo ter dajanje v promet obdelanih biološko razgradljivih odpadkov.
 • Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 37/209;http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20091779). Uredba določa katere vrste energetskih tehnologij in proizvodnih naprav STPE lahko prejemajo podporo, podrobnejšo opredelitev podpor in pogoje za pridobitev podpore.
 • Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 73/1994, 68/1996, 109/2001, 41/2004-ZVO-1; http://www.uradni-list.si/1/content?id=113535). Ta uredba določa za nepremične vire onesnaževanja mejne vrednosti emisije snovi v zrak, vrednotenje emisij, stopnje zmanjševanja in druge ukrepe v zvezi z izpuščanjem snovi v zrak.
 • Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 73/2005; http://www.uradni-list.si/1/content?id=112382). Ta uredba določa v skladu z Direktivo 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih naprav (UL L št. 309 z dne 27. 11. 2001), posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi v zrak za velike kurilne naprave.

Sonce

Sledeče uredbe so med pomembnejšimi za možnost proizvodnje električne energije in za uporabo energije iz sončne energije:

Veter

Sledeče uredbe so med pomembnejšimi za možnost proizvodnje električne energije in za uporabo obnovljivih virov energije , predvsem energijo iz vetra:

Voda

Sledeče uredbe so med pomembnejšimi za možnost proizvodnje električne energije in za uporabo vodne energije:

 

Geotermalna energija

Sledeče uredbe so med pomembnejšimi za možnost proizvodnje električne energije in za uporabo energije iz geotermalnih virov:

 • Uredba o energetski infrastrukturi, ki razvršča velikosti elektrarn, za katere je potrebna pridobitev gradbena dovoljenja (Uradni list RS, št. 75/2010; http://www.uradni-list.si/1/content?id=99969 )
 • Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). (Uradni list RS, št. 49/2004; http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200449&stevilka=2277 ).
 • Uredba o stanju podzemnih voda (Ur.l. RS, št. 25/2009; http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5121 ) izvršuje pravilnik za oceno stanja podzemne vode (kemijsko in količinsko) iz Vodne direktive (2000/60/ES) in Direktive o podzemni vodi (2006/118/ES) v zvezi s postopkom za določanje vrednosti praga za kakovost podzemne vode, parametri kemijskega in količinskega stanja standardi kakovosti podzemne vode, vrednosti praga za kakovost podzemne vode, merili za ugotavljanje in obračanje pomembnih in stalno naraščajočih trendov onesnaženja.
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/2012; http://www.uradni-list.si/1/content?id=109650 ). Ta uredba v zvezi z zmanjševanjem onesnaževanja okolja zaradi emisije snovi in emisije toplote, ki nastajata pri odvajanju komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode ter njihovih mešanic v vode, določa mejne vrednosti emisije snovi in toplote, vrednotenje emisije snovi in toplote, ukrepe preprečevanja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, ukrepe zmanjševanja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, druge ukrepe zmanjševanja emisije snovi, pogoje za odvajanje odpadnih voda in obveznosti investitorjev in upravljavcev naprav, ki se nanašajo na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in obratovanje naprave.
 • Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07; http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED2657 ), je bil sprejet sklep o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2013.

 

google_plustwitterfacebook