Zakonodaja v Sloveniji

Najpomembnejši zakoni v Sloveniji s področja energetike in obnovljivih virov energije so:

Biomasa

Področja, ki jih pokrivajo zakoni in uredbe in so pomembne za uporabnike lesne biomase, so področje kvalificirane proizvodnje elektrike, varstvo okolja in urejanje emisij kotlov na lesno biomaso.

Bioplin

Področja, ki jih pokrivajo zakoni in uredbe in so pomembne za uporabnike bioplina, so področje kvalificirane proizvodnje elektrike, varstvo okolja in urejanje ravnanja z odpadki.

Sonce

Področja, ki jih pokrivajo zakoni in uredbe in so pomembne za uporabnike sončne energije, so področje kvalificirane proizvodnje elektrike, varstvo okolja in odkup električne energije.

Veter

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1E) (Ur.list RS, št. 110/2013; http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20134027 ) Pomemben za večje elektrarne, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Voda

Zakon o vodah (ZV-1A) (2002, popr. 2008; https://zakonodaja.com/zakon/zv-1 ). Vode v RS so zakonsko opredeljene kot javno dobro. Zaradi tega je potrebno za posebno rabo vode, ki presega splošno rabo (npr. pitje, kopanje, požarno varnost, itd.) pridobiti vodno pravico. Vodno pravico je mogoče pridobiti na dva načina (odvisno od obsega in vrednost komercialne uporabe): kot vodno dovoljenje ali  kot koncesijo.

Področja, ki jih pokrivajo zakoni in uredbe in so pomembne za uporabnike vodne energije, so področje kvalificirane proizvodnje elektrike, varstvo okolja in vodne pravice.

Geotermalna energija

Zakon o vodah (ZV-1A) (2002, popr. 2008; https://zakonodaja.com/zakon/zv-1 ). Vode v RS so zakonsko opredeljene kot javno dobro. Zaradi tega je potrebno za posebno rabo vode, ki presega splošno rabo (npr. pitje, kopanje, požarno varnost, itd.) pridobiti vodno pravico. Vodno pravico je mogoče pridobiti na dva načina (odvisno od obsega in vrednost komercialne uporabe): kot vodno dovoljenje ali,  kot koncesijo.

Zakon o rudarstvu (ZRud-1C; http://www.uradni-list.si/1/content?id=115797 ) . Ker je vrtanje vrtine, globljih od 300 metrov, spadajo vrtine, ki so globlje od 300 metrov, in ustvarjene za izrabo geotermalne energije, spadajo pod odredbo zakona o rudarstvu.

google_plustwitterfacebook