Spodbude  v Sloveniji

V Sloveniji obstaja več možnosti finančnih spodbud (nepovratna sredstva, krediti, posojila), ki jih razpisujejo in podeljujejo ministrstva, javni sklad in razvojne banke.

Seznam ponudnikov spodbud:

  • Eko sklad[1] – Slovenski okoljski javni sklad nudi nepovratna sredstva in ugodne kredite za nove naložbe občanov za rabo obnovljivih virov energije in večje energetske učinkovitosti (več)stanovanjskih stavb. (Na primer za nakup ogrevalnega sistema na lesne pelete ste lahko pridobili € 2.000,- nepovratne spodbude.)
  • Slovenska izvozna in razvojna banka (SID) spodbuja razpisuje spodbude za naložbe v URE malih in srednje velikih podjetij[2]
  • Lokalne skupnosti, ki spadajo pod degradirana območje zaradi onesnaženja z PM10, lahko prejmejo višje deleže sofinanciranja za določene ukrepe.
  • Državna pristojna ministrstva (razpisi za leto 2015 so v pripravi):
  • Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja[3] nudi nepovratna sredstva iz naslova podeželja in kmetijstva. Tako lahko po različnih ukrepih, ki jih nudi Agencija, pridobite nepovratna sredstva za investicije v ogrevalni sistem na biomaso.

Določene spodbude nudijo tudi nekatere občine, ki nudijo lastna razpisna sredstva za dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje izvajanja ukrepov URE in izrabe OVE za fizične (gospodinjstva) in pravne (podjetja) osebe, ne pa za javne institucije.

Nepovratne finančne spodbude nudijo tudi slovenska podjetja, takoimenovani  veliki zavezanci (to so dobavitelji toplote iz distribucijskega omrežja, ki dobavljajo najmanj 75 GWh toplote letno ter dobavitelji električne energije, plina in tekočih goriv, ki dobavljajo najmanj 200 GWh energije letno). Spodbude so  namenjene za naložbe v povečanje energetske učinkovitosti objektov, stroje in naprav.

google_plustwitterfacebook

[1] http://www.ekosklad.si/

[2] http://www.sid.si/financiranje/financiranje-nalozb-msp-v-ucinkovito-rabo-energije

[3] http://www.arsktrp.gov.si/