Priložnosti na področju biomase za podjetnike

Prvi korak je energetska učinkovitost – začetno točko mora vedno predstavljati analiza dejanske rabe energije predvsem za ogrevanje. Tako je prvotno potrebno izkoristiti vse potencialne izgube pri prezračevanju, izolaciji in področjih, kjer je možna optimizacija rabe energije.

Na področju biomase lahko velik prihranek za podjetja predstavlja priključitev na daljinsko ogrevanje z lesno biomaso, ki obstajajo že v številnih slovenskih, predvsem manjših, občinah. Prednosti priključitve so udobna, enostavna in zanesljiva oskrba s toploto, manj potrebnega prostora za ogrevalni sistem v objektu, manj vzdrževanja, nižji stroški investicije v lastni ogrevalni sistem, manjša nevarnost požara v objektu in strošek samo za projektirano in ne za predimenzionirano lastno kurilno napravo.

Po analizi Zelena delovna mesta[1], ki jo je pripravila Umanotera skupaj z Vlado RS, obstaja velik potencial predvsem v gozdno-lesni verigi. Glede na obvezen posek in veliko število možnega obdelovanega lesa obstaja v lesno predelovalni industriji velik potencial.  To predstavlja velike možnosti posredno in neposredno tudi v izrabi ostankov in pripravi energentov iz lesne biomase (lesni sekanci, peleti, itd.) in posredno tudi v možnosti investicij v daljinska ogrevanja za občine in večje zaselke ter stavbna zemljišča.

Prva prioriteta pri izrabi lesa mora biti njegova uporaba za izdelke z večjo dodano vrednostjo (tehnični les), kar pa ostane, pa naj gre za energetsko izrabo[2].

Eden ključnih ukrepov v okviru AN-URE 2020 ter OP evropske kohezijske politike 2014-2020 je energetsko pogodbeništvo. Pozitiven stranski učinek spodbujanja pogodbeništva bo oživitev trga podjetij, ki nudijo energetske storitve, kar je za Slovenijo, kjer je ta trg še dokaj nerazvit, izjemnega pomena. Tu lahko podjetje najde svojo poslovno priložnost.

Vir:

google_plustwitterfacebook

[1] http://www.zelenadelovnamesta.si/upload/Zelena_delovna_mesta_analiza.pdf

[2] http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Energetika/Javnost/EnergetskaIzraba_SDDE.pdf