Razvojne in tehnološke smernice v Sloveniji

Strateški trend je koriščenja lesa za soproizvodnjo elektrike in toplote v vse manjših sistemih. V vzponu so različne tehnologije, kot so uplinjanje biomase in koriščenje plina na batnih motorjih, Stirlingovi motorji in ORC (Organski Rankinov cikel) procesi. Akcijski načrt za obnovljive vire energije (AN OVE) Republike Slovenije[1], ki je bil oblikovan na podlagi evropske direktive, za obdobje 2010 – 2020 določa naslednje razvojne in tehnološke smernice:

 • povečanje rabe lesne biomase v gospodinjstvih (vgrajevanje kotlov na lesno biomaso, vgrajevanje naprav z visokim (več kot 90%) izkoristkom, menjava goriva v lesno biomaso)
 • nadomeščanje kurilnega olja (ELKO) za ogrevanje z lesno biomaso in drugimi obnovljivimi viri energije graditev sistemov omrežij daljinskega ogrevanja na osnovi lesne biomase (DOLB) in ostalih obnovljivih virov energije
 • razvoj distribucijskih omrežij za vključevanje razpršene proizvodnje električne energije vključno z razvojem aktivnih/pametnih omrežij
 • soproizvodnja toplote in električne energije ali ločena proizvodnja toplote na osnovi lesne biomase do 1 MW toplotne moči (prednost sistemov z obratovanjem s 3500 – 4000 urami polne obremenitve in izkoristek kotlovskega sistema več kot 90 % ter z večjo toplotno obremenitvijo, torej prodano toploto na dolžino trase omrežja)
 • povečanje proizvodnje toplote iz obnovljivih virov: izgradnja novih / rekonstrukcija obstoječih sistemov za ogrevanje, priklop novih uporabnikov na že obstoječe kapacitete (geotermalni ogrevalni sistemi, sončni kolektorji, kotli na lesno biomaso v javnem sektorju, storitvenih dejavnostih in industriji, sistemi DOLB nad 1 MW moči, lokalni sistemi DOLB do 1 MW moči, toplotne črpalke)
 • proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije
 • nadomeščanje električne energije za pripravo sanitarne tople vode z energijo iz lesne biomase in z drugimi obnovljivimi viri energije,
 • uvajanje bio goriv in ostalih obnovljivih virov energije v prometu in kmetijstvu ter uvajanje električnih vozil
 • razvoj industrijske proizvodnje tehnologij učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije
 • spodbujanje pilotnih projektov (shem) samoupravnih lokalnih skupnosti za doseganje energetske samozadostnosti (npr. energetsko zadružništvo)
 • povezovanje lastnikov gozdov in kmetov ter njihovo aktivno vključevanje na trg z gorivom (polena, lesni sekanci) in trg z energijo (prodaja toplote in električne energije)
google_plustwitterfacebook

[1] http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/AN_OVE_2010-2020_final.pdf