Standardi v Sloveniji

  • Po Uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav so določene mejne vrednosti emisij, ki se lahko proizvedejo in oddajo v ozračje. Uredba zajema male kurilne naprave (kotli na lesno biomaso do 1MW vhodne toplotne moči) ter srednje kurilne naprave (kotli na lesno biomaso nad 1MW vhodne toplotne moči, kot tudi sistemi soproizvodnje toplote in elektrike ter kurilne naprave na biogorivo, med drugim bioplin) [1].

Tehnološki standardi: Na področju spodbujanja energetske izrabe lesne biomase so zahtevani določeni kazalniki, ki so ostrejši kot dosedaj. Kotli na lesno biomaso, namenjeni za industrijsko rabo in daljinske sisteme, morajo izpolnjevati zahteve glede emisij in izkoristka. Kot dokazilo o izpolnjevanju emisijskih zahtev služijo prve meritve v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08). Izkoristek kotlov na lesno biomaso, namenjenih za industrijsko rabo in daljinske sisteme, pri nazivni toplotni moči mora biti najmanj 86 %. Za kotle na lesno biomaso za gospodinjstva je zahtevan izkoristek vsaj 90 %, emisije prahu so omejene na 50 mg/Nm3, emisije CO2 pa na 750 mg/Nm3[2]. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah postavlja standarde na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah, zagotavljanja lastnih obnovljivih virov energije za delovanje sistemov v stavbi ter metodologijo za izračun energijskih lastnosti stavbe in zahteva vsaj 25% delež OVE pri novogradnjah in večjih sanacijah. Na področju trdih bio goriv obstajajo tudi standardi, ki veljajo kot nasveti za kurjenje in uporabo lesne biomase kot energenta. Predvsem gre za standardizacijo energentov in njihove tehnične lastnosti (vsebnost vlage, velikost, itd.) . Nekateri pomembnejši med njimi:

  • Vsebnost vlage: SIST EN 14774-1:2010
  • Velikost lesnih sekancev: SIST EN 15149–1:2010, SIST EN 15149–2
  • Gostota nasutja:SIST EN 15103:2009
  • Mehanska obstojnost pelet: SIST EN 15210-1:2010)

Vir: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/gozdarstvo/navodila_za_pravilno_kurjenje/nasveti_za_pripravo_drv/veljavni_standardi_na_podrocju_trdnih_biogoriv

google_plustwitterfacebook

[1] http://www.uradni-list.si/1/content?id=112382

[2] http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/gozdarstvo/navodila_za_pravilno_kurjenje/nasveti_za_pripravo_drv/veljavni_standardi_na_podrocju_trdnih_biogoriv