Strategije

Na podlagi Dolgoročne strategije za obnovljive vire energije v EU do leta 2020 je bil na nacionalni ravni pripravljen Akcijski načrt za obnovljive vire energije (AN OVE) Republike Slovenije[1].

Zakoni

Najpomembnejši zakoni v Sloveniji, ki se tičejo obnovljivih virov energije in biomase specifično, so sledeči:

Uredbe

Sledeče uredbe so med pomembnejšimi za možnost proizvodnje električne energije in za uporabo energije iz lesne biomase:

  • Uredba o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije (Ur. l. RS, št. 25/2002) (http://www.uradni-list.si/1/content?id=35603&part=&highlight=%E2%80%A2%09Uredba+o+pravilih+za+dolo%C4%8Ditev+cen+in+za+odkup+elektri%C4%8Dne+energije+od+kvalificiranih+proizvajalcev+elektri%C4%8Dne+energije). S to uredbo se določajo pravila in izhodišča za pogodbene odnose med kvalificiranimi proizvajalci električne energije in upravljavci omrežij, na katere so kvalificirane elektrarne priključene ter pravila za določanje cen in premij za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije.
  • Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Ur. l. RS, št. 117/2002 (21/2003 – popr.)) (http://www.uradni-list.si/1/content?id=112142 ). Uredba določa postopke za pridobitev mnenj o vplivu na prenosno omrežje za potrebe pridobitve energetskega dovoljenja, pogoje in merila za izdajo soglasja za priključitev na omrežje in pogoje za priključitev uporabnikov.
  • Uredba o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije (Ur. l. RS, št. 29/2001, 99/2001) ( http://www.uradni-list.si/1/content?id=30838 ). Uredba določa vrste kvalificiranih proizvajalcev glede na vir energije, pogoje in postopek za pridobitev statusa.
  • Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, Ur. l. RS, št. 37/209 (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20091780). Urejata se višina in trajanje potrebne pomoči glede na velikost in tehnologijo proizvodne naprave OVE. Pri tem se upoštevajo vse morebitne že pridobljene koristi v življenjskem ciklusu naložbe in druge koristi. Pri določanju podpore za posamezno napravo OVE se upoštevajo trajnostna merila z vidika biomase pri proizvodnji električne energije.
  • Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, Ur. l. RS, št. 37/209; (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20091779). Uredba določa katere vrste energetskih tehnologij in proizvodnih naprav STPE lahko prejemajo podporo, podrobnejšo opredelitev podpor in pogoje za pridobitev podpore.
  • Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 73/1994, 68/1996, 109/2001, 41/2004-ZVO-1; http://www.uradni-list.si/1/content?id=113535 ). Ta uredba za nepremične vire onesnaževanja določa mejne vrednosti emisije snovi v zrak, vrednotenje emisij, stopnje zmanjševanja in druge ukrepe v zvezi z izpuščanjem snovi v zrak.

Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 73/2005; http://www.uradni-list.si/1/content?id=112382 ). Ta uredba določa v skladu z Direktivo 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih naprav (UL L št. 309 z dne 27. 11. 2001) ter posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi v zrak za velike kurilne naprave.

google_plustwitterfacebook

[1] http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/AN_OVE_2010-2020_final.pdf