Razvojne in tehnološke smernice v Sloveniji 

Za bioplin je velik potencial in strateška usmeritev (v delovni izvedbi Strategija za razvoj proizvodnje bioplina v Sloveniji[1]) v povečanju proizvodnje in energetske uporabe bioplina v sektorju kmetijstva, predvsem v izgradnji skupinskih bioplinskih napravah na večih malih kmetijah na lokaciji. Akcijski načrt za obnovljive vire energije (AN OVE) Republike Slovenije[2], ki je bil oblikovan na podlagi evropske direktive, za obdobje 2010 – 2020 določa naslednje razvojne in tehnološke smernice: – graditev sistemov omrežij daljinskega ogrevanja na osnovi lesne biomase (DOLB) in ostalih obnovljivih virov energije – razvoj distribucijskih omrežij za vključevanje razpršene proizvodnje električne energije vključno z razvojem aktivnih/pametnih omrežij – povečanje proizvodnje toplote iz obnovljivih virov: izgradnja novih / rekonstrukcija obstoječih sistemov za ogrevanje, priklop novih uporabnikov na že obstoječe kapacitete (geotermalni ogrevalni sistemi, sončni kolektorji, kotli na lesno biomaso v javnem sektorju, storitvenih dejavnostih in industriji, sistemi DOLB nad 1 MW moči, lokalni sistemi DOLB do 1 MW moči, toplotne črpalke) – proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije – nadomeščanje električne energije za pripravo sanitarne tople vode z energijo iz lesne biomase in z drugimi obnovljivimi viri energije, – uvajanje biogoriv in ostalih obnovljivih virov energije v prometu in kmetijstvu ter uvajanje električnih vozil – razvoj industrijske proizvodnje tehnologij učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije – spodbujanje pilotnih projektov (shem) samoupravnih lokalnih skupnosti za doseganje energetske samozadostnosti (npr. energetsko zadružništvo) – povezovanje lastnikov gozdov in kmetov ter njihovo aktivno vključevanje na trg z gorivom (polena, lesni sekanci) in trg z energijo (prodaja toplote in električne energije). google_plustwitterfacebook


[1] http://www.biogasregions.org/doc/strategies/AIS_SL.pdf [2]  http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/AN_OVE_2010-2020_final.pdf