Spodbude v Sloveniji

Navajamo najpomembnejše vire spodbud:

  • Eko sklad[1] – Slovenski okoljski javni sklad nudi nepovratna sredstva in ugodne kredite za nove naložbe občanov za rabo obnovljivih virov energije in večje energetske učinkovitosti (več)stanovanjskih stavb.
  • Slovenska izvozna in razvojna banka (SID) spodbuja razpisuje spodbude za naložbe v URE malih in srednje velikih podjetij[2]
  • Lokalne skupnosti, ki spadajo pod degradirana območje zaradi onesnaženja z PM10, lahko prejmejo višje deleže sofinanciranja za določene ukrepe.
  • Državna pristojna ministrstva (razpisi za leto 2015 so v pripravi):

Občine

Nekatere občine nudijo lastna razpisna sredstva za dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe OVE za fizične (gospodinjstva) in pravne (podjetja) osebe, ne pa za javne institucije.

Druge institucije

Nepovratne finančne spodbude nudijo tudi slovenska podjetja, takoimenovani veliki zavezanci (to so dobavitelji toplote iz distribucijskega omrežja, ki dobavljajo najmanj 75 GWh toplote letno ter dobavitelji električne energije, plina in tekočih goriv, ki dobavljajo najmanj 200 GWh energije letno). Spodbude so  namenjene za naložbe v povečanje energetske učinkovitosti objektov, stroje in naprav.

google_plustwitterfacebook

[1] http://www.ekosklad.si/

[2] http://www.sid.si/financiranje/financiranje-nalozb-msp-v-ucinkovito-rabo-energije

[3] http://www.arsktrp.gov.si/