Okoljski in tehnološki standardi v Sloveniji

Okoljski in tehnološki standardi na področju bioplina so sledeči:

Okoljski standardi

  • Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Ta uredba določuje ukrepe za zmanjšanje in preprečevanje onesnaženja voda, ki jih povzročajo tudi ostanki proizvodnje bioplina.
  • Po Uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav so določene mejne vrednosti emisij, ki se lahko proizvedejo in oddajo v ozračje. Uredba zajema male kurilne naprave (kotli na lesno biomaso do 1MW vhodne toplotne moči) ter srednje kurilne naprave (kotli na lesno biomaso nad 1MW vhodne toplotne moči, kot tudi sistemi soproizvodnje toplote in elektrike ter kurilne naprave na biogorivo, med drugim bioplin). Link: http://www.uradni-list.si/1/content?id=112382
  • Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/1996, 71/2000, 99/2001, 17/2003; http://www.uradni-list.si/1/content?id=104428 ), ki določa predvsem število meritev in način izvajanja meritev emisij dimnih plinov.

Tehnološki standardi

Slovenija lastnih standardov na področju bioplina še nima. Pomemben standard pa je standard nemškega tehničnega in znanstvenega združenja za plin in vodo, ki specificira zahteve za kvalifikacije in organizacijo upravljavcev sistemov za proizvodnjo, prenos, pripravo, kondicioniranje ali dovajanje bioplina. Te zahteve so zapisane pod standardom DVGW, delovni list G 1030[1].

Več o zakonodaji in uredbah na področju bioplina lahko najdete na 2.2.1 Nacionalna zakonodaja na področju bioplina in 2.2.2 Seznam najpomembnejših predpisov.

google_plustwitterfacebook

[1] http://www.dvgw-veranstaltungen.de/themenbereiche/themen/veranstaltungen/event-controller/Thema/event-action/show/thema/S01154/