Razvojne in tehnološke smernice v Sloveniji

Strateški trendi temeljijo na uporabi geotermalne energije v kombinaciji z malimi vetrnicami in solarnimi celicami za energetske potrebe poslovnih objektov, družinskih hiš, šol, itd. V porasti je tudi plitva geotermalna energija z uporabo toplotne črpalke za visokotemperaturno daljinsko ogrevanje.

Akcijski načrt za obnovljive vire energije (AN OVE)[1], ki je bil oblikovan na podlagi evropske direktive, za obdobje 2010 – 2020 določa naslednje razvojne in tehnološke smernice:

 • povečanje rabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih
 • nadomeščanje kurilnega olja za ogrevanje z obnovljivimi viri energije
 • graditev sistemov omrežij daljinskega ogrevanja na osnovi geotermalne energije in ostalih obnovljivih virov energije
 • razvoj distribucijskih omrežij za vključevanje razpršene proizvodnje električne energije vključno z razvojem aktivnih/pametnih omrežij
 • soproizvodnja toplote in električne energije ali ločena proizvodnja toplote
 • povečanje proizvodnje toplote iz obnovljivih virov: izgradnja novih / rekonstrukcija obstoječih sistemov za ogrevanje, priklop novih uporabnikov na že obstoječe kapacitete (geotermalni ogrevalni sistemi, sončni kolektorji, kotli na lesno biomaso v javnem sektorju, storitvenih dejavnostih in industriji, sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso DOLB nad 1 MW moči, lokalni sistemi DOLB do 1 MW moči, toplotne črpalke)
 • izgradnja novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (energija vetra, sončna energije, geotermalne energije in male HE do 10 MW moči)
 • proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije
 • nadomeščanje električne energije za pripravo sanitarne tople vode z obnovljivimi viri energije
 • razvoj industrijske proizvodnje tehnologij učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije
 • spodbujanje pilotnih projektov (shem) samoupravnih lokalnih skupnosti za
  doseganje energetske samozadostnosti (npr. energetsko zadružništvo)
google_plustwitterfacebook

[1] http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/AN_OVE_2010-2020_final.pdf