Razvojne in tehnološke smernice v Sloveniji

Akcijski načrt za obnovljive vire energije (AN OVE) [1], ki je bil oblikovan na podlagi evropske direktive, za obdobje 2010 – 2020 določa naslednje razvojne in tehnološke smernice:

 • povečanje rabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih
 • nadomeščanje kurilnega olja za ogrevanje z vetrno energijo in drugimi obnovljivimi viri energije
 • graditev sistemov omrežij daljinskega ogrevanja na osnovi vetrne energije in ostalih obnovljivih virov energije
 • razvoj distribucijskih omrežij za vključevanje razpršene proizvodnje električne energije vključno z razvojem aktivnih/pametnih omrežij
 • povečanje proizvodnje toplote iz obnovljivih virov: izgradnja novih / rekonstrukcija obstoječih sistemov za ogrevanje, priklop novih uporabnikov na že obstoječe kapacitete (geotermalni ogrevalni sistemi, sončni kolektorji, kotli na lesno biomaso v javnem sektorju, storitvenih dejavnostih in industriji, sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso DOLB nad 1 MW moči, lokalni sistemi DOLB do 1 MW moči, toplotne črpalke)
 • izgradnja novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (energija vetra, sončna energije in male HE do 10 MW moči)
 • proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije
 • nadomeščanje električne energije za pripravo sanitarne tople vode z energijo vetra in drugimi obnovljivimi viri energije,
 • uvajanje biogoriv in ostalih obnovljivih virov energije v prometu in kmetijstvu ter uvajanje električnih vozil
 • razvoj industrijske proizvodnje tehnologij učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije
 • spodbujanje pilotnih projektov (shem) samoupravnih lokalnih skupnosti za doseganje energetske samozadostnosti (npr. energetsko zadružništvo)
 • povezovanje lastnikov gozdov in kmetov ter njihovo aktivno vključevanje na trg z gorivom (polena, lesni sekanci) in trg z energijo (prodaja toplote in električne energije)
google_plustwitterfacebook

[1] http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/AN_OVE_2010-2020_final.pdf