Seznam najpomembnejših predpisov EU

Strategije

Evropska komisija je leta 2007 določila Dolgoročno strategijo za obnovljive vire energije v EU do leta 2020 ter predlagala obvezna cilja[1], v skladu s katerima naj bi do leta 2020 20 % porabe energije v EU pokrili z obnovljivimi viri energije, 10 % porabe pogonskih goriv pa z biogorivi, predvidela pa je tudi oblikovanje novega zakonodajnega okvira. (http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm ).

Strategija je podprta z novo Direktivo o energiji iz obnovljivih virov[2], ki je bila 23. aprila 2009 sprejeta s postopkom soodločanja (Direktiva 2009/28/ES, ki razveljavlja Direktivi 2001/77/ES in 2003/30/ES), določa, da je treba do leta 2020 20 % energije, porabljene v EU, pridobiti iz obnovljivih virov energije, pri čemer so bili ob upoštevanju različnih izhodišč držav članic opredeljeni zavezujoči nacionalni cilji. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:sl:PDF) .

Na podlagi te EU strategije je bil na nacionalni ravni pripravljen Akcijski načrt za obnovljive vire energije (AN OVE) Republike Slovenije.

EU je sprejela tudi Strateški načrt za energetsko tehnologijo[3] oziroma načrt SET, čigar ključna elementa sta spodbujanje in razvoj nove generacije tehnologij za energijo iz obnovljivih virov.

google_plustwitterfacebook

[1] http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm

[2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:SL:PDF

[3] http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.7.1.pdf