Seznam najpomembnejših predpisov v Sloveniji 

Strategije

Na podlagi   EU strategije za obnovljive vire energije in nove Direktive o energiji iz obnovljivih virov je bil na nacionalni ravni pripravljen Akcijski načrt za obnovljive vire energije (AN OVE) Republike Slovenije[1].

Strategija pametne specializacije (SPS) (http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/evropska_kohezijska_politika/razvojno_nacrtovanje_in_programiranje_strateskih_in_izvedbenih_dokumentov/strategija_pametne_specializacije_2014_2020/ ) predstavlja strateški dokument, s pomočjo katerega želi Slovenija osredotočiti vlaganja razvojnih sredstev v raziskave, razvoj in inovacije – na področja, ki bodo prinesla največje učinke na gospodarstvo. Strategijo, ki spada pod Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, izhaja iz družbenih izzivov, kot so raba virov, trajnostna energija in trajnostna mobilnost.

google_plustwitterfacebook

[1] http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/AN_OVE_2010-2020_final.pdf