Tehnološki in ekološki standardi 

Na področju spodbujanja energetske izrabe vetrne energije so zahtevani določeni kazalniki, ki so ostrejši kot sicer.

  • Glede na (2). odstavek 23. c člena in (3). odstavek 2. člena prehodnih in končnih določb Uredbe o dopolnitvah Uredba o energetski infrastrukturi[1], za enostavne energetske naprave, ki imajo soglasje, so že priključene na javno mrežo in so v uporabi, ne potrebujete presoje požarne varnosti.
  • V 1. in 4. členu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarnem redu[2] (Uradni list RS, št. 34/2011) je z dnem 6. 5. 2011 za vetrne elektrarne, ki so povezane na javno električno omrežje, opredeljeno, da je zaradi njih potrebno izdelati Požarne načrte, ne glede na stavbo / objekt (tudi enostanovanjske hiše). Požarni načrt se izdela po končani izvedbi namestitve vetrne elektrarne, ko je jasno kje se dejansko nahaja celotna “periferija” sistema.
  • Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah[3] postavlja standarde na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah, zagotavljanja lastnih obnovljivih virov energije za delovanje sistemov v stavbi ter metodologijo za izračun energijskih lastnosti stavbe in zahteva vsaj 25% delež OVE pri novogradnjah in večjih sanacijah.
  • SIST EN 50082-1 Elektromagnetna združljivost – Splošna odpornost 1. del: Zasebna, komercialna in svetlobna industrija (Standard za občutljivost opreme uporabljene v glavnem v domačem okolju).

SIST EN 50082-2 Elektromagnetna združljivost – Splošni standard za odpornost – 2.del: – Industrijsko okolje: Je standard za občutljivost opreme v glavnem uporabljene v industrijskem okolju.

  • Po Direktivi o habitatih[4], ki ohranja območje Nature 2020 je potrebno upoštevati Uredba o posebnih varstvenih območjih. Potrebno je izvesti okoljsko študijo, ki določa vpliv (male) hidroelektrarne na okolje.
  • Za pridobitev soglasja za priklop na omrežje v izhodišču velja standard SIST EN 50160, ki je definiran v SONDO-E (Navodilo o sistemskem obratovanju distribucijskega omrežja za električno energijo). Standard je pomemben za vključitev v srednje ali visokonapetostno omrežje.
  • Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah postavlja standarde na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah, zagotavljanja lastnih obnovljivih virov energije za delovanje sistemov v stavbi ter metodologijo za izračun energijskih lastnosti stavbe in zahteva vsaj 25% delež OVE pri novogradnjah in večjih sanacijah.
  • Tehnične predpise, ki bi jih morali upoštevati pri izgradnji hidroelektrarn v Sloveniji, še pripravljajo, veljaven pa je standard IEC 61400. Za pridobitev soglasja za priklop na omrežje v izhodišču velja standard SIST EN 50160, ki je definiran v SONDO-E (Navodilo o sistemskem obratovanju distribucijskega omrežja za električno energijo). Standard je pomemben za vključitev v srednje ali visokonapetostno omrežje.

Več o zakonodaji in uredbah na področju vetrne energije lahko najdete na 5.2.1 Nacionalna zakonodaja na področju vetra in 5.2.2 Seznam najpomembnejših predpisov.

google_plustwitterfacebook

[1] http://www.uradni-list.si/1/content?id=99969

[2] http://www.uradni-list.si/1/content?id=103584

[3] http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201052&stevilka=2856

[4] http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=140&L=0#c160