Spodbude in viri financiranja za rabo voda kot energenta v Sloveniji

Viri so lahko naslednji:

  • Eko sklad[1] – Slovenski okoljski javni sklad nudi nepovratna sredstva in ugodne kredite za nove naložbe občanov za rabo obnovljivih virov energije in večje energetske učinkovitosti (več)stanovanjskih stavb.
  • Slovenska izvozna in razvojna banka (SID) [2] spodbuja razpisuje spodbude za naložbe v URE malih in srednje velikih podjetij (http://www.sid.si/financiranje/financiranje-nalozb-msp-v-ucinkovito-rabo-energije)
  • Državna pristojna ministrstva (razpisi za leto 2015 so v pripravi):
  • Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) [3] nudi nepovratna sredstva iz naslova podeželja in kmetijstva.
  • Borzen / Center za podpore[4] – možnost prejema podpore kot zajamčena odkupne cene proizvedene elektrike, dane v omrežje ali subvencioniranje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom. OVE enote z močjo manjšo od 5MW lahko izbirajo med tipoma podpore, ki sta na voljo – zagotovljeni odkup in obratovalna podpora (glej 372. člen Novega Energetskega zakona[5]). Večje enote lahko prejemajo le obratovalno podporo, t.j. nimajo pravice zahtevati zagotovljenega odkupa.
  • Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – poudarek bo na novih zelenih delovnih mestih in skladen in vzdržen razvoj podeželja, ki bo temeljil na razvoju potencialu lokalnega okolja.

Občine Nekatere občine nudijo lastna razpisna sredstva za dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe OVE za fizične (gospodinjstva) in pravne (podjetja) osebe, ne pa za javne institucije. Druge institucije Nepovratne finančne spodbude nudijo tudi slovenska podjetja, takoimenovani veliki zavezanci (to so dobavitelji toplote iz distribucijskega omrežja, ki dobavljajo najmanj 75 GWh toplote letno ter dobavitelji električne energije, plina in tekočih goriv, ki dobavljajo najmanj 200 GWh energije letno). Spodbude so  namenjene za naložbe v povečanje energetske učinkovitosti objektov. google_plustwitterfacebook


[1] http://www.ekosklad.si/ [2] http://www.sid.si/financiranje/financiranje-nalozb-msp-v-ucinkovito-rabo-energije [3] http://www.arsktrp.gov.si/ [4] https://www.borzen.si/sl/ [5] https://zakonodaja.com/zakon/ez-1/372-clen-podpora-za-elektricno-energijo-iz-obnovljivih-virov-in-soproizvodnje-z-visokim-izkoristkom