Nacionalna zakonodaja na področju voda

Najpomembnejši zakoni v Sloveniji s področja energetike in obnovljivih virov energije so:

  • Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 79/199; http://www.uradni-list.si/1/content?id=116549), ki predvideva nekatere instrumente za spodbujanje uporabe OVE in Resolucija o nacionalnem energetskem programu (Ur. l. RS, št. 2/206);
  • Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Ur. l. RS, št. 41/204; http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199332&stevilka=1351 ), ki deluje kot pravna podlaga vrsti instrumentov, ki spodbujajo uporabo OVE in ki uvršča povečanje rabe OVE med naloge varstva okolja, ki se lahko financirajo iz proračuna za varstvo okolja in Eko sklada
  • Zakon o trošarinah (ZTro, Ur. l. RS, št. 84/198; https://zakonodaja.com/zakon/ztro).
  • Zakon o vodah (ZV-1A) (2002, popr. 2008; https://zakonodaja.com/zakon/zv-1). Vode v RS so zakonsko opredeljene kot javno dobro. Zaradi tega je potrebno za posebno rabo vode, ki presega splošno rabo (npr. pitje, kopanje, požarno varnost, itd.) pridobiti vodno pravico. Vodno pravico je mogoče pridobiti na dva načina (odvisno od obsega in vrednost komercialne uporabe): kot vodno dovoljenje ali kot koncesijo.

Področja, ki jih pokrivajo zakoni in uredbe in so pomembne za uporabnike vodne energije, so področje kvalificirane proizvodnje elektrike, varstvo okolja in vodne pravice.

google_plustwitterfacebook