Tehnološki in okoljski standardi v Sloveniji

Na področju voda imamo v Sloveniji v uporabi sledeče okoljske in tehnološke standarde:

Okoljski standardi:

Ocena stanja vodnega in obvodnega ekosistema na mora biti izvedena na osnovi terenskega ogleda, meritev, vzorčevanj in ekspertne ocene. Osnova za oceno vplivov hidroelektrarn na okolje je matrika možnih vplivov, ki opisujejo vpliv obremenitev, ki jih povzroča obratovanje hidroelektrarn, na okoljske elemente.

Obremenitve so razdeljene na tiste, ki jih povzročajo infrastrukturni objekti (jez, derivacijski objekti, elektrarna, daljnovodi, dostopne poti) in na obremenitve, ki jih povzroča upravljanje (upravljanje s pretokom vode, s sedimenti, z jezom, vtočnimi in iztočnimi strukturami, upravljanje z ribjimi stezami). Okoljski elementi pa so razdeljeni na elemente vodnega okolja (biološki, hidromorfološki in kemijski/fizikalno-kemijski elementi) elemente mokrišč, obrežne vegetacije in kopenskega okolja ter na prednostne habitatne tipe in prednostne vrste. Vpliv hidroelektrarn na okolje in doseganje ciljev je bilo ovrednoteno na treh nivojih: raven povodja, vodnega telesa in lokalna raven.

Tehnični standardi:

Na področju spodbujanja energetske izrabe vodne energije so zahtevani določeni standardi, ki so ostrejši kot sicer.

  • SIST EN 50082-1 Elektromagnetna združljivost – Splošna odpornost 1. del: Zasebna, komercialna in svetlobna industrija (Standard za občutljivost opreme uporabljene v glavnem v domačem okolju).

SIST EN 50082-2 Elektromagnetna združljivost – Splošni standard za odpornost – 2.del: – Industrijsko okolje: Je standard za občutljivost opreme v glavnem uporabljene v industrijskem okolju.

  • Po Direktivi o habitatih[1], ki ohranja območje Nature 2020 je potrebno upoštevati Uredba o posebnih varstvenih območjih.
  • Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah[2] postavlja standarde na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah, zagotavljanja lastnih obnovljivih virov energije za delovanje sistemov v stavbi ter metodologijo za izračun energijskih lastnosti stavbe in zahteva vsaj 25% delež OVE pri novogradnjah in večjih sanacijah.

Več o zakonodaji in uredbah na področju voda lahko najdete na 6.2.1 Nacionalna zakonodaja na področju voda in 6.2.2 Seznam najpomembnejših predpisov.

google_plustwitterfacebook

[1] http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=140&L=0#c160

[2] http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201052&stevilka=2856