Kakšni so postopki za postavitev male HE in priključitve v omrežje?

Za postavitev male HE, ki jo želimo priključiti v omrežje, moramo najprej preveriti obstoječe pogoje. Prvi korak je analiza potencialne lokacije male HE.

Opraviti moramo ogled lokacije, narediti meritve padca in pretoka vode ter na podlagi dobljenih podatkov ugotoviti smotrnost postavitve. Če je lokacija primerna in naložba smotrna, sprožimo postopke za pridobitev potrebnih dovoljenj.

Na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) vložimo vlogo za pridobitev vodne pravice oz. koncesije za proizvodnjo električne energije v mali HE.

A da lahko vložimo vlogo, moramo prej pridobiti še naslednje dokumente:

 • lokacijska informacija; informacija, ali je nameravana gradnja v skladu s prostorskimi akti
 • občine
 • katastrski načrt z vrisanimi objekti male HE
 • zemljiškoknjižni izpisek parcel/e
 • spisek in soglasje vseh lastnikov parcel/e, na kateri bo objekt stal
 • ostali dokumenti (mnenje Zavoda RS za varstvo narave, ribiške družine itd).

MOP vlogo preda Inštitutu RS za vode, ki izda strokovno mnenje glede podelitve koncesije. Če so izpolnjeni vsi pogoji (vodni vir omogoča postavitev, skladnost z načeli varovanja narave, vključenost v prostorski akt, itd), inštitut izda pozitivno mnenje, na podlagi katerega MOP skupaj z Agencijo RS za okolje (ARSO) izda koncesijo, ki se podeli na podlagi javnega razpisa ARSO. Koncesija je dokončno podeljena z upravno odločbo vlade.

Ko imamo urejeno koncesijo, pridobimo informacije o možnosti priključitve na distribucijsko omrežje. Kontaktiramo elektro podjetje, ki je nosilec dejavnosti na našem območju (Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, itd.), da si ogledajo lokacijo ter nam predpišejo pogoje za priklop – lokacijo priključka in tehnične pogoje, ter izdajo potrebno soglasje za priklop.

Ko pridobimo soglasje za priklop, na pristojni Upravni enoti sprožimo postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja (vlogi moramo priložiti vse načrte, soglasja in elaborate) za gradbeno dovoljenje.

Sledi gradnja male hidroelektrarne, ki se je lahko lotite sami, zaradi kompleksnosti objekta in področja, pa se svetuje najem strokovnjakov. Ko je objekt končan in pripravljen za uporabo, sledi testni priklop na omrežni sistem ter tehnični pregled pristojnega inšpektorja. Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu pridobimo uporabno dovoljenje za priključitev na distribucijsko omrežje.

Po končanih postopkih moramo na Javno agencijo RS (JARS) oddati vlogo za pridobitev deklaracije za proizvodno napravo ter vlogo za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore. Sledi zaključno dejanje, in sicer podpis pogodbe o zagotavljanju podpore s Centrom za podpore (Borzen, d.o.o.).

Viri:

http://www.zdmhe.si

http://www.finance.si/283930/Kako-do-male-hidroelektrarne

http://www.hydro-electricity.eu/hidroelektrarne-na-kljuc/projektiranje-mhe/

Želim izgraditi (malu) hidroelektranu. Kako da krenem?

Prvi korak je definiranje projekta. Za podatke o vodotokovima ćete trebati kontaktirati Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), koji već ima niz hidroloških podataka dug nekoliko desetljeća. Više o tome pročitajte ovdje[1].

U drugom koraku morate se upoznati sa zakonskim okvirom, a kratki pregled naći na našim stranicama ili ovdje[2].

Treći korak je prijava projekta u Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Ovdje[3] možete pronaći što sve treba napraviti prilikom prijave u registar. Nakon što ste predali uredan zahtjev Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva i ako je zahtjev u redu, dobit ćete Prethodno energetsko odobrenje za vaš projekt.

Četvrti korak je ishođenje lokacijske i/li građevinske dozvole, o čemu možete više saznati ovdje[4]. Zatim slijedi izrada idejnog projekta, te ostalih dokumenata. Ishoditi treba i potrebne suglasnosti za priključenje vašeg objekta na elektroenergetski sustav.

Peti korak je procedura ishođenja statusa povlaštenog proizvođača, koji vam je nužan za dobivanje poticajne tarife.

Na stranici OIE Ministarstva gospodarstva pronaći ćete detaljne službene postupke, dijagrame i opise razvoja projekta s popisima dokumentacije[5]. Uz svaki tip postrojenja nalazi se dijagram koji prikazuje razvoj projekta (pdf) i tekstualni opis tog dijagrama (pdf).

Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača (Registar OIEKPP) možete pronaći ovdje:

Registar OIEKPP http://oie-aplikacije.mingo.hr/pregledi/

[1] http://www.obnovljivi.com/obnovljivi-izvori-energije-za-pocetnike/87-zelim-izgraditi-malu-elektranu-na-obnovljive-izvore-kako-da-krenem

[2] http://www.obnovljivi.com/obnovljivi-izvori-energije-za-pocetnike/145-zelim-izgraditi-malu-elektranu-na-obnovljive-izvore-kako-da-krenem-2

[3] http://www.obnovljivi.com/obnovljivi-izvori-energije-za-pocetnike/180-zelim-izgraditi-malu-elektranu-na-obnovljive-izvore-kako-da-krenem-3

[4] http://www.obnovljivi.com/obnovljivi-izvori-energije-za-pocetnike/222-zelim-izgraditi-malu-elektranu-na-obnovljive-izvore-kako-da-krenem-4

[5] http://oie.mingorp.hr/default.aspx?id=43

Kdaj izbrati vodni vir kot energent (kateri pogoji morajo biti izpolnjeni)?

Voda je čist energent, saj z njo in njeno rabo neposredno ne onesnažujemo okolja. Proces pretvorbe vode v električno energijo je čist in zanesljiv, saj izkorišča le naravno energijo iz okolja.

 

Obstajajo pogoji, bolje rečeno optimalni pogoji, kdaj lahko vodno energijo kar najbolje izkoristimo za pridobivanje energije:

 • dovolj velik pretok vodnega vira (ledeniški – dokaj stalen pretok, snežni – velik pretok spomladi, hudourniški – velik pretok od deževju)
 • dovolj velik padec vode vodnega vira
 • ekološko sprejemljiv pretok vodnega vira (Qes)

 

Pomemben pogoj za izbiro vodne energije pa so tudi subvencije in odkupna cena elektrike (če želite proizvedeno energijo prodati naprej v omrežje). Trenutno je odkupna cena dovolj visoka za rentabilnost naložbe v izgradnjo male HE, težko pa je predvideti za nekaj let naprej, sploh ob dejstvu, da je življenjska doba malih HE zelo dolga (tudi 50 let in več).

Pomanjkljivost izbire vode kot energenta je v dolgotrajnih postopkih pridobivanja potrebnih dovoljenj in soglasij, saj lahko ti trajajo več let. Gradnja hidroenergetskih objektov je kompleksna in zahteva precejšnji finančni vložek.

Viri:

http://www.finance.si/283930/Kako-do-male-hidroelektrarne

http://www.agencija-poti.si/si/izobrazevanje/80761,211801/podrobno.html

Kada odabrati hidroenergiju kao energent

Optimalni uvjeti kada hidroelektrana može najbolje iskoristiti energiju:

 • Dovoljan protok vode (ledenjački izvor – prilično konstantan protok, snježni i kumulacijski izvor – veliki protok u proljeće, bujični tip protoka – veliki protok tijekom kiša)
 • Dovoljno veliki pad vode
 • Ekološki prihvatljiv protok vode (Qes)

Važan uvjet za izbor hidroelektrane su subvencije i otkupna cijena električne energije (ako želite prodati energiju proizvedenu na mrežu). Teško je predvidjeti otkupnu cijenu nekoliko godina unaprijed, pogotovo s obzirom na činjenicu da je životni vijek malih HE vrlo dug (do 50 godina). Nedostatak izbora vode kao energenta krije se u dugom procesu dobivanja potrebnih dozvola i odobrenja, što može potrajati i nekoliko godina. Izgradnja hidroelektrana je složen postupak i zahtijeva značajna financijska ulaganja.

Dobro opisani postupak za odabir vode kao energenta i same lokacije hidroelektrane možete pronaći u ovom kvalitetnom dokumentu projekta ENERSUPPLY[1].

[1] http://www.menea.hr/wp-content/uploads/2013/12/6-hidroelektrane.pdf

Ali lahko z uporabo vodne energije prihranimo?

Podjetja in lokalne skupnosti lahko s postavitvijo male HE prihranijo pri stroških elektrike. Z malo HE se lahko proizvede lastna zelena energija, s katero se zagotovi energetska samozadostnost.

Proizvedeno energijo oz. njen presežek pa se odda tudi v električno omrežje (država tu zagotavlja dva načina podpore- zagotovljen zakup ali pa obratovalna podpora / glej 372. Novega Energetskega zakona[1]). Za postavitev male HE so na voljo tudi državne subvencije in podpore.

Več o potencialu voda in posebnih priložnosti vodne energije si lahko ogledate na drugih področjih spletne strani Bioregio.

[1] https://zakonodaja.com/zakon/ez-1/372-clen-podpora-za-elektricno-energijo-iz-obnovljivih-virov-in-soproizvodnje-z-visokim-izkoristkom

Kateri so glavni stroški investicije, če želimo uporabljati malo HE?

Pri investiciji v malo HE več kot tri četrtine stroška predstavlja nakup materiala (turbina, generator, cevovod, rešeto, itd), preostanek pa samo delo.

Strošek niha glede na kvaliteto (večino cene predstavljajo stroški in kakovost materiala, najmanj samo delo), tako da je pred nakupom dobro premisliti o smiselnosti nakupa najcenejših delov.

Pomembni stroški so tudi stroški obratovanja, kamor lahko štejemo zavarovanje, možnost menjave posameznih delov, redna testiranja, itd.

Pred investicijo pa je smiselno razmisliti tudi o strokovni študiji. Rezultati bodo investitorju v pomoč pri izbiri optimalne različice in bodo pokazali ekonomsko upravičenost investicije za vsak konkreten primer. Strošek strokovne študije je odvisen od zahtevnosti, velikosti HE in obdelanih različic.

Viri:

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/potocnik4250.pdf

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004503.pdf

http://www.finance.si/283930/Kako-do-male-hidroelektrarne

Kako lahko občina uporablja malo HE za optimizacijo stroškov (priključitev v omrežje)?

Del lokalnega energetskega koncepta občin lahko predstavlja gradnja male HE. Občina se lahko odloči za pridobitev koncesije za proizvodnjo električne energije v mali HE ter njeno postavitev.

Z malo HE proizvaja lastno zeleno energijo, s katero si zagotovi energetsko samozadostnost občine ali njen del.

Proizvedeno energijo oz. njen presežek pa odda tudi v električno omrežje (država tu zagotavlja dva načina odkupa- zagotovljen zakup ali obratovalna podpora / glej 372. člen novega Energetskega zakona[1]). V Sloveniji je že okoli 10 občin, ki imajo deklaracijo za proizvodnje električne energije iz OVE).

[1] https://zakonodaja.com/zakon/ez-1/372-clen-podpora-za-elektricno-energijo-iz-obnovljivih-virov-in-soproizvodnje-z-visokim-izkoristkom

Kako postati povlaštenim proizvođačem električne energije
 • Kod operatora distribucijskog sustava (HEP-ODS d.o.o.) nositelj projekta predaje Zahtjev za izdavanje Prethodne elektroenergetske suglasnosti (PEES).
 • Sustav ulaska među povlaštene proizvođače. Tarifni sustavi objavljeni su na stranicama HROTE.
 • U skladu s kvotama, operator distribucijskog sustava izdat će PEES, te dostaviti nositelju Ugovor o priključenju na mrežu.
 • Daljnje pojedinosti pročitajte:

na stranicama Ministarstva gospodarstva http://oie.mingorp.hr/default.aspx?id=42.

google_plustwitterfacebook