Razvojne in tehnološke smernice v SLO

Akcijski načrt za obnovljive vire energije (AN OVE)[1], ki je bil oblikovan na podlagi evropske direktive, za obdobje 2010 – 2020 določa naslednje razvojne in tehnološke smernice:

  • energetska sanacija stavb
  • gradnja aktivnih stavb (tehnološko najbolj napredni objekti)
  • nadomeščanje kurilnega olja za ogrevanje z drugimi obnovljivimi viri energije
  • soproizvodnja toplote in električne energije ali ločena proizvodnja toplote
  • povečanje proizvodnje toplote iz obnovljivih virov: izgradnja novih / rekonstrukcija obstoječih sistemov za ogrevanje, priklop novih uporabnikov na že obstoječe kapacitete (geotermalni ogrevalni sistemi, sončni kolektorji, kotli na lesno biomaso v javnem sektorju, storitvenih dejavnostih in industriji, sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso DOLB nad 1 MW moči, lokalni sistemi DOLB do 1 MW moči, toplotne črpalke)
  • proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije
  • nadomeščanje električne energije za pripravo sanitarne tople vode z energijo iz obnovljivih virov energije
  • razvoj industrijske proizvodnje tehnologij učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije
google_plustwitterfacebook

[1]  http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/AN_OVE_2010-2020_final.pdf