Vpliv industrije na okolje 

Učinki na okolje v povezavi z industrijsko dejavnostjo se v glavnem nanašajo na proizvodnjo industrijskih odpadkov, ki jih lahko delimo na različne vrste: trdne odpadke kot prah ali žlindra od premoga; odplake od raznih proizvodnih procesov, vključno z radioaktivnimi hladili iz elektrarn, in plinasti odpadki, ki jih v veliki meri proizvaja kemična industrija.

Uvajanje čistejših tehnologij je osnovna zahteva Direktive o celovitem preprečevanju in nadzoru onesnaževanja (IPPC)[1] in nacionalnega programa varstva okolja Republike Slovenije ter sistemov ravnanja z okoljem (EMS)[2].

Na konkurenčnost slovenske industrije v evropskem merilu neposredno vpliva sposobnost izpolnjevanja okoljevarstvenih zahtev in vključevanje njihovih stroškov v konkurenčno ceno izdelkov in storitev na globalnem trgu. Evropska komisija predlaga štiri oblike aktivnosti, s katerimi lahko bistveno pripomorejo k hitrejšemu doseganju okoljevarstvenih ciljev.

To so:

– uvedba direktive o celovitem preprečevanju in nadzoru onesnaževanja (IPPC-Integrated

Pollution Prevention and Control) in določil direktive Seveso

– sklepanje okoljevarstvenih dogovorov

– uvedba sistemov ravnanja z okoljem (EMS-Environmental Management Systems) in

– uvedba označevanja okolju primernejših izdelkov (oznake »eko«).

Vir: http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/IPPC/ .

google_plustwitterfacebook

 

[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0061:en:HTML

[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_management_system