Seznam najpomembnejših predpisov v EU 

Strategije

Na področju Evropske Unije je najbolj pomemben strateški dokument Direktiva  2012/27/ES[1] Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti. Ta zahteva, da je potrebno do leta 2020 doseči 20 % izboljšanje energetske učinkovitosti.

Ukrepi iz direktive se razširjajo na področja vseh sektorjev, kjer obstaja potencial prihranka energije. Države članice morajo v okviru nacionalnih akcijskih načrtov pripraviti dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v prenovo nacionalnega fonda javnih in zasebnih stanovanjskih in poslovnih stavb. Na podlagi te EU strategije je bil na nacionalni ravni pripravljen Akcijski načrt za obnovljive vire energije (AN OVE 2020) Republike Slovenije[2].

EU je sprejela tudi Strateški načrt za energetsko tehnologijo[3] oziroma načrt SET, čigar ključna elementa sta spodbujanje in razvoj nove generacije tehnologij za energijo iz obnovljivih virov.

google_plustwitterfacebook

[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:SL:PDF

[2]  http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/AN_OVE_2010-2020_final.pdf

[3] http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.7.1.pdf