Seznam najpomembnejših predpisov v Sloveniji

Strategije

Na podlagi Dolgoročne strategije za obnovljive vire energije v EU do leta 2020 je bil na nacionalni ravni pripravljen Akcijski načrt za obnovljive vire energije (AN OVE) Republike Slovenije[1].

Skladno z zahtevami Direktive o energetski učinkovitosti (2012/27/EU) in s tem zastavljenim nacionalnim ciljem izboljšanja energetske učinkovitosti energije za 20 % do leta 2020, je Slovenija pripravila strateški načrt – Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 – 2020 (AN URE 2020). Ukrepi v akcijskem načrtu AN-URE 2020 so načrtovani v sektorjih gospodinjstev, javnem sektorju, gospodarstvu in prometu. Večina ukrepov predstavlja že obstoječe ukrepe, ki so v izvajanju in s katerimi so bili, do sedaj, vmesni cilji doseženi.

Strategija pametne specializacije (SPS)[2] predstavlja strateški dokument, s pomočjo katerega želi Slovenija osredotočiti vlaganja razvojnih sredstev v raziskave, razvoj in inovacije – na področja, ki bodo prinesla največje učinke na gospodarstvo. Strategijo, ki spada pod Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, izhaja iz družbenih izzivov, kot so raba virov, trajnostna energija in trajnostna mobilnost.

 

Vir: http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-energetsko-ucinkovitost/

Zakoni

Najpomembnejši zakoni v Sloveniji, ki se tičejo obnovljivih virov energije in industrije, so sledeči:

 

Uredbe

Sledeče uredbe so med pomembnejšimi pri učinkoviti rabi energiji v industriji:

  • Uredba o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije (Ur. l. RS, št. 25/2002) (http://www.uradni-list.si/1/content?id=35603&part=&highlight=%E2%80%A2%09Uredba+o+pravilih+za+dolo%C4%8Ditev+cen+in+za+odkup+elektri%C4%8Dne+energije+od+kvalificiranih+proizvajalcev+elektri%C4%8Dne+energije). S to uredbo se določajo pravila in izhodišča za pogodbene odnose med kvalificiranimi proizvajalci električne energije in upravljavci omrežij, na katere so kvalificirane elektrarne priključene ter pravila za določanje cen in premij za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije.
  • Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14; http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6636 ). Ta uredba določa obdobje in višino prihrankov energije, način izračuna prihrankov energije, porazdelitev prihrankov energije po posameznih letih določenega obdobja, način in roke za izpolnjevanje obveznosti doseganja prihrankov energije ter vrste energetskih storitev in ukrepov za doseganje prihrankov energije.
  • Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Ur. l. RS, št. 117/2002 (21/2003 – popr.)) (http://www.uradni-list.si/1/content?id=112142 ). Uredba določa postopke za pridobitev mnenj o vplivu na prenosno omrežje za potrebe pridobitve energetskega dovoljenja, pogoje in merila za izdajo soglasja za priključitev na omrežje, pogoje za priključitev uporabnikov.
  • Uredba o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije (Ur. l. RS, št. 29/2001, 99/2001) ( http://www.uradni-list.si/1/content?id=30838 ). Uredba določa vrste kvalificiranih proizvajalcev glede na vir energije, pogoje in postopek za pridobitev statusa.
  • Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, Ur. l. RS, št. 37/209 (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20091780). Urejata se višina in trajanje potrebne pomoči glede na velikost in tehnologijo proizvodne naprave OVE. Pri tem se upoštevajo vse morebitne že pridobljene koristi v življenjskem ciklusu naložbe in druge koristi. Pri določanju podpore za posamezno napravo OVE se upoštevajo trajnostna merila z vidika biomase pri proizvodnji električne energije.
  • Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, Ur. l. RS, št. 37/209; (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20091779). Uredba določa katere vrste energetskih tehnologij in proizvodnih naprav STPE lahko prejemajo podporo, podrobnejšo opredelitev podpor in pogoje za pridobitev podpore.

 

google_plustwitterfacebook

[1] http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/AN_OVE_2010-2020_final.pdf

[2] http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/evropska_kohezijska_politika/razvojno_nacrtovanje_in_programiranje_strateskih_in_izvedbenih_dokumentov/strategija_pametne_specializacije_2014_2020/