Ali lahko na področju industrije ustvarimo prihranek z učinkovito rabo energije?

Optimizacijo stroškov bomo najlažje dosegli z zmanjševanjem stroškov za porabljeno energijo. Prvi korak je energetski pregled podjetja, ki izračuna porabo (pridobitev podatkov in namestitev oz. odčitavanje merilnikov na ključnih mestih) in predlaga potrebne ukrepe (sanacija, uporaba stranskih produktov, itd.).

Na primeru tovarne Renault v Tangerju, ki uporablja lakirnico: z uporabo naprednih tehnologij in ponovne uporabe energije (rekuperacija) v podjetju, ki ima procese lakiranja (velik porabnik toplotne energije, približno 70% celotne energije), so prišli do občutnih prihrankov energije. Potrebe po toplotni energiji tovarne Tanger so sedaj za 35% nižje kot v primerljivi tovarni z enako proizvodno zmogljivostjo.

Svetuje se tudi izšolanje ali najem energetskega managerja in dobro poznavanje energetskih tokov v podjetju. Narediti je potrebno optimizacija procesov, zamenjati dotrajano opremo.

Več o potencialnem prihranku na področju industrije si lahko ogledate na drugih področjih spletne strani Bioregio.

Vir:

http://www.avto.info/Obvestila/Renaultova_tovarna_v_Tangeru-Obrat_brez_ogljicnih_in_tekocih_industrijskih_izpustov/

Kam se lahko obrnem po brezplačne nasvete o varčevanju z energijo v industrijskih objektih?

Po nasvete o varčevanju z energijo v industrijskih objektih se lahko obrnete na energetske managerje izšolane po metodologiji EUREM – Več najdete na sledeči spletni strani – http://www.rcp.ijs.si/ceu/sl/projekt-euremnet-izobrazevanje-vzpostavitev-mreze-evropskih-energetskih-menedzerjev

Kakšen je postopek za pridobitev spodbude za energetsko učinkovitost industrijskih objektov?

Postopek za pridobitev spodbude je odvisen od vrste spodbude na katero se prijavljate. Svetuje se spremljanje objavljenih razpisov in pravočasna prijava. Kriteriji in potrebna dokumentacija je odvisna od vsake spodbude posebej.

Postopek za pridobitev spodbude na Eko skladu je sledeč:

Vložitev vloge

 1. Obravnava vloge
 2. Poziv na dopolnitev nepopolne vloge
 3. Odločba in pogodba za popolne vloge
 4. Vračilo podpisane pogodbe v roku 15 dni
 5. Predložitev zaključne dokumentacije
 6. Nakazilo nepovratnih sredstev.

Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv Eko Sklada od dneva objave v Uradnem listu RS dalje pa do objave zaključka javnega poziva. Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili ter prilogami osebno ali po pošti na predloženi naslov.

Vgradnjo posameznih naprav in opreme, ki so predmet naložbe, lahko izvede le za to usposobljen in za ustrezno dejavnost registriran izvajalec.

Izplačilo nepovratne finančne spodbude se izvrši na podlagi naslednjih korakov:

 • originalne Izjave o zaključku naložbe,
 • računa za vse izvedene ukrepe z natančno specifikacijo izvedenih del,
 • dokazila o plačilu celotnega računa,
 • fotografij izvedene naložbe.

 

Vir: http://www.ekosklad.si/

Kako lahko ustvarimo prihranke pri procesu ogrevanja in varčevanja z energijo v industrijskem objektu?

V industriji je največji porabnik navadno sam proizvodni proces, zato je prvi korak poznavanje energetskih tokov. Slednje se izvede s kakovostnim energetskim pregledom, ki zajema tudi številne meritve oz. zajem in analiza le-teh iz obstoječega centralnega nadzornega sistema.

Za proizvodnja podjetja, so v splošnem  najbolj rentabilni sledeči ukrepi:

 • sanacija razsvetljave, ki zajema spremembo sijalk in svetil ter napredno regulacijo
 • optimizacija mreže komprimiranega zraka oz. nadomestitev porabnikov z električnimi.

Splošnih navodil ni mogoče dajati, saj je vsak proizvodnji proces specifičen. Lahko se na primer priključimo  na mestno daljinsko ogrevanje, v kolikor obstaja, obstaja možnost namestitve fotovoltaike v primeru novih subvencij,  učinkovito ogrevanje in hlajenje s toplotnimi črpalkami, in še mnogo potencialnih ukrepov.

Vir:

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/eyeman_championship_eyemanager_championship_the_guide_sl.pdf

http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Guidelines_SEAP_SI.pdf

 

Kateri dejavniki so pomembni, ko razmišljamo o izbiri energenta za pridobivanje elektrike in toplote?

Ko razmišljamo o izbiri energenta za pridobivanje toplote in/ali elektrike, je pomembnih več dejavnikov, na katere moramo biti pozorni. Med njimi bi lahko poudarili sledeče:

 • Cena energenta
 • Razpoložljiva investicijska sredstva (subvencije, krediti)
 • Razpoložljivost energenta (možnost lastnega vira)
 • Zanesljivost dobave (hitra, zanesljiva in cenovno ugodna dobava)
 • Potrebna investicija časa
 • predvideni obratovalni in servisni stroški
 • Druge omejitve (npr. emisije).

 

Kako lahko stranske produkte proizvodnje uporabimo za učinkovito rabo energije?

Pri industrijskih oziroma tehničnih procesih kot stranski proizvod nastaja odpadna toplota. Gre za toploto, za katero ni predvidene nobene določene in koristne uporabe, predstavlja lahko celo tehniški in okoljski problem. A z odvajanjem toplote v okolico izgubimo del energije, ki bi jo z zajetjem in  ponovno uporabo (rekuperacijo) lahko porabili za ogrevanje sanitarne vode, za proizvodnjo električne energije ali za podporo ogrevanju objekta.

Če vzamemo za primer lesnopredelovalno industrijo –  pri industrijskih procesih nastajajo stranski proizvodi in ostanki.  Gre lahko za popolnoma neobdelan material (ostanki od žaganja, ostanki od oblikovanja, skorja, …) ali pa gre za že obdelane ostanke (premazan les). Stranske proizvode, ki ustrezajo pogojem, je možno porabiti kot energent za lastno ogrevanje, ostal neobdelan material pa lahko pretvorimo v lesne briketi, ki jih nato preprodajamo naprej ali pa uporabljamo za lastne potrebe.

 

Vir: http://www.delo.si/druzba/znanost/z-odpadno-toploto-do-elektricne-energije.html

 

Kam se lahko podjetje obrne, če želi vzpostaviti sistem upravljanja z energijo?

V Sloveniji se s tem na različnih nivojih ukvarjajo različna podjetja, med drugim sledeča:

Metronik – http://www.metronik.si/

Eltec Petrol – http://www.eltec-petrol.si/energetsko-upravljanje-objektov/

Solvera Lynx – http://www.solvera-lynx.com/?lang=si&id=

Enekom – http://www.enekom.si/sl/

Adesco – http://www.adesco.si/

 

 

Kje lahko izobrazimo interni kader za energetski menedžment?

Izobraževanje je možno izvesti v okviru projekta EUREM, ki ponuja pripravo in izpeljavo kakovostnega izobraževanja, ki bo energetskim menedžerjem in tudi sorodnim kadrom ponudilo širok obseg znanja, ki ga potrebujejo pri svojem delu

Vir: http://www.rcp.ijs.si/ceu/sl/projekt-euremnet-izobrazevanje-vzpostavitev-mreze-evropskih-energetskih-menedzerjev

 

Kako sufinancirati uvođenje rješenja OIE u industriji sa ciljem postizanja bolje EnU?

Na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost[1] redovito se objavljuju natječaji kojima poduzetnici i industrija mogu sufinancirati svoje energetske projekte. Ovdje[2] ćete pronaći sve trenutno otvorene natječaje, ali i informacije o zatvorenim natječajima koje su arhivirane na tim stranicama. Primjerice:

 • Uvođenje projekata OIE u poduzetništvo i industriju[3]
 • Energetski pregledi građevina i uvođenje sustava gospodarenja energijom u velikim poduzećima [4]
 • Sufinanciranje EnU u industriji[5]
 • Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije EnU u industriji[6]

 

[1] http://fzoeu.hr/hrv/index.asp

[2] http://fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu

[3] http://fzoeu.hr/hrv/pdf/EnU9%202015.pdf

[4] http://fzoeu.hr/hrv/pdf/EnU%206.pdf

[5] http://fzoeu.hr/hrv/pdf/Natjecaj_EnU_Ind_17102014.pdf

[6] http://fzoeu.hr/hrv/pdf/Javni%20poziv_EnU%20dokumentacija%20industrija.pdf

Što je važno prilikom izbora energenta za proizvodnju električne i toplinske energije
 • Cijena energenta
 • Razpoloživa investicijska sredstva (subvencije, krediti)
 • Raspoloživost energenta (mogućnost vlastitog izvora – FN paneli, solarni kolektori, šuma, otpad, bio otpad,…)
 • Pouzdanost i rasprostranjenost dobavljača
 • Period povrata investicije
 • Operativni i servisni troškovi
 • Druga ograničenja (prostorna, okolišna – npr. emisije,…

 

Želim energetski obnoviti tj. unaprijediti svoje poduzeće. Kakve mi savjete možete ponuditi?

Savjeti iz tog područja su raznoliki, a ovdje[1] možete pronaći više od 15 glavnih savjeta.

Ovdje[2] možete pronaći poduzeća u vašoj okolici koja se bave grijanjem i klimatizacijom.

[1] http://www.zelenazona.hr/home/wps/wcm/connect/zelena/zona/svjetlo/cesta_pitanja#

[2] http://www.energetika-net.com/korisno/baze-podataka/klima-tehnika

Što je sve potrebno ako želim obnoviti (ili izgraditi) proizvodni pogon da bude energetski učinkovit te koje su tehnologije na raspolaganju

Glavne mjere i zahvati koje morate poduzeti su sljedeći: zamjena prozora i vrata, izolacija ovojnice zgrade, postavljanje solarnih kolektora za proizvodnju potrošne tople vode (PTV) i grijanje, ugradnja grijanja na drvnu biomasu, ušteda toplinske energije ugradnjom razdjelnika topline, izgradnja dizalice topline, proizvodnja električne energije pomoću solarnih fotonaponskih sustava. Više o tome možete pročitati ovdje http://www.enu.fzoeu.hr/assets/files/post/1089/list/faq10%20web.pdf.

Što je potrebno znati za izgradnju zgrade industrijskog pogona u nZEB standardu

Od 1. siječnja 2019. sve nove zgrade namijenjene javnoj vlasti morat će dakle biti izgrađene po nZEB standardu, a od 1. siječnja 2021. i sve ostale stambene i nestambene zgrade. Posebno će se poticati energetska obnova postojećih zgrada po nZEB standardu, tamo gdje je to moguće i isplativo.

Za postizanje nZEB standarda pogodni su sljedeći visokoučinkoviti alternativni sustavi za nove zgrade (ako su raspoloživi):

 • Decentralizirani sustavi opskrbe energijom na temelju energije iz obnovljivih izvora;
 • Kogeneracija;
 • Daljinsko ili blokovsko grijanje ili hlađenje, posebno ako se u cijelosti ili djelomično temelji na energiji iz obnovljivih izvora;
 • Toplinske crpke.

Sustavi koje je moguće dizajnirati da omoguće nisku ravan potrošnje su sljedeći:

 • Grijanje;
 • Priprema tople vode (PTV);
 • Klimatizacija;
 • Veliki ventilacijski sustavi;

Temelji za standard nZEB zgrade industrijskog pogona su sljedeći:

 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama sa prilozima[1] (NN 97/14, srpanj 2014.) i njegove izmjene i dopune[2] (NN 130/14, studeni 2014.). Naknadnim dopunama definirane su zgrade gotovo nulte energije u smislu najveće dopuštene potrošnje primarne energije po kategorijama (stambene, jednoobiteljske, uredske, obrazovne,…) te je na taj način stvoren jedan od temelja za implementaciju takvih zgrada.
 • Program energetske obnove zgrada komercijalnih nestambenih zgrada[3] za razdoblje od 2014. – 2020. godine kojim se;
  • Predviđaju investicijski troškovi za energetsku obnovu do 2016. godine na 1,78 milijardi kuna;
  • Do 2020. godine na 3,2 milijarde kuna.

Više o nZEB standardu, oglednim objektima, iskustvima i edukaciji s toga područja možete saznati u Regionalnoj energetskoj agenciji Sjever (REA Sjever) http://www.rea-sjever.hr/ , Energetskoj agenciji za Podravje Energap http://www.energap.si/ i Tehnološkom centru Posavje Techpo http://www.techpo.si/index.php.

[1] http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_08_97_1938.html

[2] http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_11_130_2457.html

[3] http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/432768.pdf

google_plustwitterfacebook