Razvojne in tehnološke smernice v Sloveniji

Akcijski načrt za obnovljive vire energije (AN OVE)[1], ki je bil oblikovan na podlagi evropske direktive, za obdobje 2010 – 2020 na področju transporta načrtuje povečanje deleža železniškega in javnega prometa. Splošne smernice v Sloveniji lahko zasledite v dokumentu Splošne smernice za področje javnega potniškega prometa in trajnostne mobilnosti[2], ki vsebujejo smernice s področij:

  • zagotavljanja trajnostne mobilnosti z vidika vizije mobilnosti prebivalstva in trajnostnega razvoja
  • razvoja učinkovitega sistema javnega potniškega prometa
  • zagotavljanje fizične integracije prometnih podsistemov za učinkovitejše izvajanje gospodarske javne službe javnega potniškega prometa
  • potreb po zmanjšanju onesnaževanja iz naslova osebnega prometa
google_plustwitterfacebook

[1]http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/AN_OVE_2010-2020_final.pdf

[2]http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/Prostor/Splosne_smernice/13_02_01-smernice_TM.pdf=