Seznam najpomembnejših predpisov v Sloveniji

Strategije Ministrstvo za infrastrukturo je decembra 2014 razgrnilo predlog strategije razvoja prometa v Sloveniji in ga do konca januarja 2015 dalo v javno obravnavo.[1] Namen strategije razvoja prometa je opredeliti celovit razvoj prometne infrastrukture, zagotoviti stabilno financiranje in zadostiti predhodnim pogojem za črpanje sredstev EU. Strategija predstavlja stanje vseh prometnih sektorjev v državi, od cest, železnic do zračnega in pomorskega transporta. Strategija opredeljuje tudi cilje in ukrepe prometne politike. Na podlagi Dolgoročne strategije za obnovljive vire energije v EU do leta 2020 je bil na nacionalni ravni pripravljen Akcijski načrt za obnovljive vire energije (AN OVE) Republike Slovenije[2]. Zakoni Najpomembnejši zakoni v Sloveniji, ki se tičejo prometa in učinkovite rabe energije, so sledeči:

  • Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10;) Zakona določa in ureja status in kategorizacijo javnih cest, enotna pravila za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje vseh javnih cest ter pogoje za uporabo nekategoriziranih cest.
  • Zakon o voznikih (list RS, št. 109/2010;) . S tem zakonom se določajo načrtovanje in izvajanje nalog za preventivo in varnost v cestnem prometu, pravila in pogoji za udeležbo voznikov v cestnem prometu.
  • Zakon o motornih vozilih (Ur. list RS, št. 106/2010;) , ki ureja pogoje za dajanje motornih in priklopnih vozil na trg, njihovo registracijo in udeležbo v cestnem prometu, pogoje za opravljanje nalog tehničnih služb, strokovnih in registracijskih organizacij, vodenje zbirk podatkov o vozilih in nadzor nad izvajanjem tega zakona ter dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil.
  • Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 79/199;), Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona /EZ-F/, ki predvideva nekatere instrumente za spodbujanje uporabe OVE.
  • - Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Ur. l. RS, št. 41/204;), ki deluje kot pravna osnova vrsti instrumentov, ki spodbujajo uporabo OVE in uvršča povečanje rabe OVE med naloge varstva okolja, ki se lahko financirajo iz proračuna za varstvo okolja in Eko sklada.

Na področju prometa pa sta pomembna dokumenta Bela Knjiga Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu[3] in pa Direktiva 2010/40/EU[4] (direktiva o inteligentnih prometnih sistemih), s katero je EU pripravila pravni okvir in ustanovila skupino strokovnjakov o urbanih inteligentnih prometnih sistemih, ki je že pripravila smernice za uvedbo glavnih aplikacij inteligentnih prometnih sistemov na mestnih območjih. Uredbe Sledeče uredbe so med pomembnejšimi na področju transporta in trajnostne mobilnosti:

  • Uredba o zagotavljanju prihrankov energije ( Ur. list RS, št. 96/14 / http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6636). Ta uredba določa obdobje in višino prihrankov energije, način izračuna prihrankov energije, porazdelitev prihrankov energije po posameznih letih določenega obdobja, način in roke za izpolnjevanje obveznosti doseganja prihrankov energije ter vrste energetskih storitev in ukrepov za doseganje prihrankov energije.
  • Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu (Uradni list RS, št. 38/12 / http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6100). Ta uredba določa obveznost zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv, ki se uporabljajo v prometu, trajnostna merila za biogoriva in metodologijo izračuna in prihranek emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu biogoriv, ki se uporabljajo v prometu.
google_plustwitterfacebook

[1] http://www.mzi.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article//7866/6ba7093029ad55523df510bedf8ba4c1/

[2] http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/AN_OVE_2010-2020_final.pdf

[3] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:SL:PDF [4] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:207:0001:0013:EN:PDF