Strategije, uredbe in direktive EU Strategije in direktive  

Na ravni Evropske unije je Evropska komisija pripravila Strategijo za konkurenčen prometni sistem (Promet 2050), s katero želi povečati mobilnost, odstraniti glavne ovire na ključnih področjih ter spodbujati rast in zaposlovanje. Istočasno bodo predlogi močno zmanjšali evropsko odvisnost od nafte iz uvoza in do leta 2050 v prometnem sektorju zmanjšali emisije ogljika za 60 %.[1]

Evropska komisija je leta 2007 določila dolgoročno strategijo za obnovljive vire energije v EU do leta 2020 ter predlagala obvezna cilja[2], v skladu s katerima naj bi do leta 2020 20 % porabe energije v EU pokrili z obnovljivimi viri energije, 10 % porabe pogonskih goriv pa z biogorivi, predvidela pa je tudi oblikovanje novega zakonodajnega okvira. Strategija je podprta z nova direktivo o energiji iz obnovljivih virov, ki je bila 23. aprila 2009 sprejeta s postopkom soodločanja (Direktiva 2009/28/ES, ki razveljavlja Direktivi 2001/77/ES in 2003/30/ES), določa, da je treba do leta 2020 20 % energije, porabljene v EU, pridobiti iz obnovljivih virov energije, pri čemer so bili ob upoštevanju različnih izhodišč držav članic opredeljeni zavezujoči nacionalni cilji.

google_plustwitterfacebook

[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-372_sl.htm

[2] http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm