Zakonodaja EU na področju transporta

Na področju EU je najpomembnejši zakonodajni akt nova Direktiva o energiji iz obnovljivih virov[1], ki je bila 23. aprila 2009 sprejeta s postopkom soodločanja (Direktiva 2009/28/ES, ki razveljavlja Direktivi 2001/77/ES in 2003/30/ES). Direktiva določa, da je potrebno do leta 2020 20 % energije ((od tega 10 % biogoriv v končni rabi goriv v prometu), porabljene v EU, pridobiti iz obnovljivih virov energije, pri čemer so bili ob upoštevanju različnih izhodišč držav članic opredeljeni zavezujoči nacionalni cilji.

Na področju prometa pa sta pomembna dokumenta Bela Knjiga Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu[2] in pa Direktiva 2010/40/EU[3] (direktiva o inteligentnih prometnih sistemih), s katero je EU pripravila pravni okvir in ustanovila skupino strokovnjakov o urbanih inteligentnih prometnih sistemih, ki je že pripravila smernice za uvedbo glavnih aplikacij inteligentnih prometnih sistemov na mestnih območjih.

google_plustwitterfacebook

[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:SL:PDF

[2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:SL:PDF

[3] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:207:0001:0013:EN:PDF